cs go crosshair
Нови Леви Перспективи
"По-лесно е да си представяш края на света, отколкото края на капитализма." Фредрик Джеймисън
28 декември, 2014 г., 15.30 ч., the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8, София

Рая Апостолова, Неда Денева и Цветелина Христова (авторки), Situating migration in transition: temporal, structural, and conceptual transformations of migrations. Sketches from Bulgaria. София: КОИ, 2014.

Изследванията, включени в изданието, ще бъдат представени от своите авторки, както и от редакторката Росица Генчева.

Situating Migration in Transition е издание по проекта на Нови леви перспективи, с финансовата подкрепа на Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe, и част от едногодишен проект, който включва и международния уъркшоп Е/Имиграция, проведен през май 2014 г. Авторките на текстовете в тази публикация Рая Апостолова, Неда Денева и Цветелина Христова вървят срещу установената в постсоциалистическа България дефиниция на Прехода. Преходът е разгледан като трансформация без телос (Мезадра). В трите текста миграцията е разглеждана като едно от фундаменталните качества, които стоят в основата на и са катализирани от социално-икономическите процеси и преходът е деконструиран като серия от преходи - темпорални и между категории, в които се рамкират миграциите.

Апостолова се фокусира върху работниците, идващи от Виетнам, и разглежда миграционните процеси по време на реално съществуващия социализъм от 1970-те до самото начало на 1990-те години. Спирайки се на понятията дълг и интернационализъм, авторката проследява как ролята на чуждестранния работник се предефинира от интернационален дълг към социалистическата солидарност в производствена сила, изплащаща чуждестранни задължения.

Текстът на Неда Денева „Променящите се значения и практики на работа: случаят на българските роми като граждани и мигранти в Европейския съюз” проследява трансформациите в преживяванията на нерегулярните работници, като граждани в България и като мигранти в Европейския съюз.  Авторката разглежда взаимовръзката между едно ограничено разбиране за труд като регулярна и платена работа, наложено като единствено легитимно от страна на институциите и широкото обществено мнение, и процесите на изключване от достъп до пълно гражданство. При тези процеси работниците, ангажирани в различен от наложения като легитимен формат работа, се превръщат и в „незаслужаващи” и „недостойни” граждани.

Текстът на Цветелина Христова се отнася до развитието на кол-центровете в България като частен случай на т.нар. "виртуална миграция" - аутсорсването на услуги, и връзката му с работната миграция и други видове мобилности в български контекст. Свръхмобилността на дигиталния труд го прави и свръхпрекариен, поставяйки работниците в глобална конкуренция според умения и цена на труда. Това води до преструктуриране на трудовата заетост в световен мащаб, обособявайки "зони" с определено съотношение между цена на труда и стандарт на живот. Така става възможно Христова да анализира допълнително нови миграционни процеси.

Изданието ще бъде достъпно през януари 2015 г.
canlı bahis siteleri
instagram web viewer instagram profile