cs go crosshair
Нови Леви Перспективи
"По-лесно е да си представяш края на света, отколкото края на капитализма." Фредрик Джеймисън
19 ч., 30 март 2012, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8
Семинар с Димитра Кофти и Милена Кремъкова: Нови социални неравенства на трудовия пазар след 1989 г.

Милена Кремъкова се занимава със социалните трансформации в България след 1989 г. Между 2008 и 2010 г. провежда социологическо изследване за промените в морския трудов пазар, което включва над 50 дълбочинни интервюта с хора от морската индустрия в Бургас и Варна, включено наблюдение и анализ на документи, литературни източници и документални филми. През 2012 г. защитава докторска дисертация по социология по темата.

Презентацията на Милена Кремъкова е озаглавена Моряшки биографии между социализъм и капитализъм: социалните ефекти на трансформациите в трудовия пазар след 1989 г. В тази лекция ще проследим как наглед абстрактни процеси като глобализация, либерализация и приватизация оформят трудовите и личните биографии след 1989 г. Ще бъдат засегнати въпроси като: Какво загубихме и какво спечелихме от либерализацията на пазара на труда след 1989 г.? Как се отразяват на биографиите ни институционалните промени и пазарната икономика и какви нови неравенства се наблюдават? Как се променят значенията на понятия като „работа“, „труд“, „заетост“ и „кариера“? Какви нови стратегии за намиране на работа или кариера се използват – и кои от тях са успешни? Различно ли подхождат към пазара на труда различните поколения и как изглеждат типичните биографии в различните възрастови групи? Морският транспорт е избран за илюстрация на тези промени като един от най-либерализираните и глобализирани сектори, за да се проследи какво разкриват биографиите на настоящи и бивши моряци и брегови служители за промените в България след 1989 г.

Антропологът Димитра Кофти (University College London, Великобритания) се занимава с изследване на всекидневните отгласи на гъвкавкия капитализъм. Провежда това изследване в България и Гърция. Нейната презентация е базирана на проучването й в различни фабрики в София, осъществено чрез интервюта с работници и управители. Димитра Кофти ще говори за начините, по които опитът, спомените и изобразяването на ‘социалистическите’ производствени политики и на продължаващата ‘криза’ допринасят за формирането на специфичните политически дискурси сред работниците.
Пълният текст ...
19 ч., 22 март 2012, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8
Лекция на Атила Мелег: Разпадането на социализма - взаимовръзката между локални и глобални фактори


Мелег разглежда разпадането на държавните социализми в две направления. Това са безкритичнито отношение на социалистическите режими към европейската идеология, от една страна и глобалната икономическа ситуация от 1980-те години, от друга. Основен момент в лекцията му, също така, е връзката на тези процеси със засилването на европейската десница в пост-социалистическия период.

Атила Мелег е унгарски социолог, икономист и историк. Той работи като университетски преподавател в Центъра по международни изследвания и колеж "Сечени" в будапещенския икономически университет и в университета Корвинус.  Също така, Мелег е и старши научен сътрудник в Института за изследване на демографията в Будапеща. Той често преподава и в САЩ, Русия и Грузия.
Пълният текст ...
canlı bahis siteleri