Печат 
Публикуваме превод на манифеста на словенската политическа партия Инициатива за демократичен социализъм. По-голямата част от създателите на партията са активисти от Работническо-пънкарския университет в Любляна.  На 1 март тази година в Любляна беше основана и тристранната коалиция  за евроизборите "Обединена левица", състояща се от Демократичната работническа партия, Партията за устойчиво развитие и Инициативата за демократичен социализъм.


Основаването на тристранната коалиция

Идеологическото господство на капитализма, което го представя като единствения възможен начин на производство, е към края си. През втората половина на 1970-те години, когато бързият и стабилен икономически растеж в развития свят спря, силите на капитала усилиха нападението си срещу работническите права, нападение, което не е спирало и до ден-днешен. Основите, върху които идеологическото господство на капитализма се основава, залиняват и застъпниците на капитализма все повече оправдават съществуването му, обръщайки се към самия факт на съществуването му. Фактът, че за разлика от реалния социализъм, капитализмът не е рухнал – въпреки че е трябвало да бъде спасяван благодарение на фашистки банди и военни хунти много пъти – подкрепяше твърдението, че просто няма алтернатива и трябва да се примирим с всяка жертва в името на натрупването на капитала. Ако растящото неравенство, нищетата на по-голяма част от населението на планетата, терорът на диктаторите и унищожението на природата са цената, която плащаме, за да процъфтява капила, тогава така да бъде.

Опитите за разрешаването на сегашната криза потвърждават, че при капитализма икономиката не служи, за да подобри качеството на живота, а точно обратното, човешкият живот служи на натрупването. Кризата не е изключение във функционирането на капитализма; тя не е смущение  в саморегулиращите се пазари, или следствие от внезапно увеличение на мързеливи, корумпирани, недостатъчно предприемчиви и неконкурентноспособни индивиди. Напротив, кризата е инструмент, с който капиталистическата икономика подсилва господството си над човечеството и природата. Изправени сме не просто пред икономическа криза, а пред период, в който нормалното функциониране на капиталистическата икономика изисква унищожаването на остатъците от демократическия контрол, работническите права и обществените услуги в името на печалбата. Политическите елити не обсъждат начините, по които да се овладее икономиката с цел цялостното развитие на всеки индивид и задоволяването на обществените нужди. Вместо това, те размишляват върху въпроса каква жертва се изисква от сили отвъд тяхното разбиране и контрол.

Въпреки това, тези мистични сили, обитаващи финансовия и други пазари, извличат мощта си само от човешкия труд в една специфична система на социално производство. Заради естеството на тази система, която отчуждава индивидите един от друг, а също и от плодовете на техния труд, тези продукти заживяват свой собствен живот и се изправят срещу индивидите като чужда, непонятна и непокорна сила, преследваща ни ту под формата на финансови деривати, ту под формата на доходи от държавните облигации. Развитието на науката и образованието ни предоставя технологически възможности да изкореним бедността, да намалим работния ден и да постигнем устойчиво развитие. Въпреки това, те остават просто възможност, докато социалните сили стоят заключени в безизходицата на конкурентната борба и подчинени на слепия диктат на максимизирането на печалбата. Време е да очертаем различен път на развитие, в който демократично планираната икономика ще служи като средство за постигането на социални цели, а не обратното; където развитието ще се базира на солидарност, а не на конкуренция.

Какво е демократичен социализъм?
Нашата цел е социална и икономическа система, базирана на пряка демокрация в политиката и икономиката и на демократично-планирано производство. Искаме система на производство и обращение, която е в съотвествие с нуждите на всеки индивид и обществото като цяло и която се съобразява с възстановителните способности на околната среда.

За нас демократичният социализъм не е утопична визия за далечното бъдеще, а е процес на преодоляване на капитализма по демократичен начин. Процес, воден от вековната традиция на борба за еманципация на работници, селяни, жени и коренни общности. Демократичното преодоляване на капитализма ще се случи:

НА ПОЛИТИЧЕСКО НИВО, чрез създаване и осъществяване на форми на общностно участие в публичните дела, като например при гласуване на бюджета и пряка демокрация на местно ниво (граждански асамблеи и публични общи събрания), и замяна на представителната система с пряко участие в процеса на взимане на решения и чрез система от делегати;
НА МИКРОИКОНОМИЧЕСКО НИВО, чрез въвеждане на форми на икономическа демокрация като например собствеността да е на служителите, самоуправление и  кооперации;
НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКО НИВО, чрез премахване на пазара и конкуренцията като социални механизми, тъй като именно те причиняват постоянните кризи в капитализма, и чрез формиране на алтернативни начини за координация на производството и разпределението на благата, например, сътрудничество между производствените единици вместо конкуренция и демократично планиране вместо „сляпо“ пазарно-ориентирано производство;
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, чрез планиране на обхвата на производство в съответствие с възстановителните възможности на природата; чрез устойчив икономически растеж, базиран на преразпределение на съществуващото богатство и същевременно на въвеждането на технологии, щадящи околната среда; съответно, на глобално ниво, всеки индивид трябва да има достъп до питейна вода, земеделска земя и всички останали ресурси, които правят възможен достойния живот.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪПРОСИТЕ ЗА КЛАСАТА И ИДЕНТИЧНОСТИТЕ, чрез премахване на класовите различия между труда и капитала и всички други форми на неравенство и подчинение, особено дискриминация, базирана на раса, пол, сексуална ориентация, национален или етнически произход и увреждания.

Наясно сме, че тези политики не могат да се наложат само в една държава, затова се ангажираме с интернационализъм. Борим се за премахването на световния капитализъм и се обръщаме към борбите на еманципативните движения и партии по целия свят. Нашата борба е част от глобалното антикапиталистическо движение, така както се води от европейските Индигнадос, ¡Democracia Real YA, гръцката Сириза, немската Левица, френският Ляв Фронт, испанската Izquierda Unida, а също и сапатистите и боливарските революционери в Латинска Америка, египетските синдикалисти и китайското работническо движение.

Има два начина, по които еманципативните движения, борещи се за системна промяна се организират. Някои се организират като партии, които се стремят да получат политическа власт и да действат като антисистемни режими. Други се организират като движения, борещи се за системна промяна, без желание да взимат властта. Вярваме, че борбата за демократичен социализъм трябва да използва и двете стратегии: тези, които работят „отдолу“ за премахването на съществуващите социални отношения, и тези, променящи политиките „отгоре“ и „вътре“ в институционализираната сфера на политическата система.

Програма на Инициативата за демократичен социализъм
Инициативата за демократичен социализъм е политически проект, борещ се за осъществяването на гореизброените цели. Принципите на демократичния социализъм не могат да бъдат постигнати веднага, а трябва да се развиват и налагат постепенно. Нашите непосредствени искания следователно са реформистки. Но в същото време не забравяме, че крайната ни цел е премахването на капитализма и заместването му със система основана на солидарност, толерантност и устойчивост. Нашите искания не са част от утопичен план за идеалното общество, а се основават на непосредствените конкретни нужди на работническата класа, тоест, на всеки, комуто се налага да продава труда си, за да оцелее.

Нашите краткосрочни предложения са следните:

1.    По-нататъшно развитие на качествени публични услуги за всички жители. Здравеопазване, образование, социална сигурност, обществен транспорт, културни блага, правна помощ, пенсии (и за увреждания вкл.) трябва да се осигуряваъ от обществени организации с нестопанска цел. Тези услуги трябва да се финансират изцяло публично.

2.    Въвеждане и развитие на консултативни форми на пряка политическа демокрация, което ще направи възможен един търпелив процес на взимане на решения по общите въпроси.  Такива консултативни форми трябва да се основават на човешките права и социалната справедливост и едновременно с това да се борят за дебюрократизиране на всички институции на политическото представителство и социалната държава. Тъй като само универсалното включване ще позволи на институциите да предлагат услуги базирани на реални нужди, общността, служителите и потребителите на услугите трябва да могат да участват в процеса на взимане на решения. 

3.    Установяване на икономическа демокрация. Правото на самоуправление и правото на съ-притежателство на предприятията са основни демократични права на служителите. Служителите и в публичния, и в частния сектор трябва да имат достъп до взимането на решения по всички нива.

4.    Икономическа политика, която се стреми към пълна заетост и към социално и екологично устойчиво развитие, взимаща предвид социалните и природни условия на производството. Развитието на икономическите отрасли на възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, стратегически природни източници (като например дърво, вода, семена, обработваема земя), и хранителния суверенитет трябва да бъде приоритет на икономическата политика, съчетано с въввеждането на прогресивни зелени данъчни политики.

5.    Пълна заетост и по-кратък работен ден. Напредъкът в продуктивността и автоматизацията на производството направиха четиресетчасовата работна седмица отживелица; тя е една от основните причини за безработицата. Застъпваме се за намаляване на работния ден до нива, които позволяват пълна заетост.

6.    Увеличение на минималната работна заплата до 70% от средната заплата. Растежът на социалните неравенства трябва да бъде обърнат. Трябва да се сложи таван върху разликите между най-ниските и най-високите доходи.

7.    Трансформацията на банките със системно значение в обществени услуги, следвайки модела на общественото образование и здравеопазване. Банките трябва да служат на обществения, а не на частния интерес.

8.    Увеличаваща се прогресивност на данъчната система до нивото, което позволява качествените обществени услуги описани по-горе. Данъците върху приходите на юридическите субекти трябва да се увеличат; същото важи и за вземанията от финансовите транзакции, поземлената собственост и подобни активи. Това следва да се прилага последователно по отношение на всички собственици на имоти (включително и религиозни общности), които надхвърлят определен лимит на доходите.

 
Превод от английски: Жана Цонева

Източник


За повече информация на английски относно Инициативата за демократичен социализъм, вж. тук и тук

Joomla SEF URLs by Artio
instagram web viewer instagram profile